Overheid

Tauw heeft diensten om overheden bij te staan in de uitvoering van hun beleid. Zowel voor overheden op lokaal, regionaal als federaal niveau. We voeren beleidsondersteunende studies uit die het toekomstige milieubeleid helpen vormgeven. Innovatie en duurzaamheid staan hierbij centraal.

Gemeentelijke ontwikkelingsbedrijven kunnen bijvoorbeeld in aanraking komen met bodemproblematiek bij de realisatie van vastgoedprojecten. Tauw levert dan advies op het vlak van bodemonderzoek, bodemsanering en grondverzet.

Overheden kunnen bij Tauw terecht voor milieueffectenrapporten. Onze deskundigen hebben een ruime kijk op alle aspecten van projecten die MER- of screeningsplichtig zijn.

Uit het afvalwater dat door rioleringsstelsels van gemeenten en steden stroomt, kan energie gerecupereerd worden. Riothermie is daarbij de techniek bij uitstek. Tauw heeft hiermee ruime ervaring en helpt overheden energie besparen.

Wij kunnen overheden ook bijstaan in het kader van duurzaam waterbeheer. In Vlaanderen werden als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water beheersplannen opgesteld. Tauw begeleidt de realisatie van projecten in het kader van deze KRW. Binnen duurzaam waterbeheer helpt onze WOLK overheden een beeld te krijgen van wateroverlast, de oorzaken en de mogelijke oplossingen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.