Federaal niveau

Sinds 1995 kennen werkgevers in heel België reeds de plicht om over een asbestinventaris te beschikken. Dit document beschrijft alle asbesthoudende materialen in alle delen van het gebouw, en in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeids-plaats.

Een asbestinventaris is niet nodig voor de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. Intact materiaal dat in normale omstandigheden niet wordt beroerd, mag door monsternemingen, bedoeld om de inventaris op te stellen, niet beschadigd worden.

Ook is een asbestinventarisatie verplicht bij:

 • Bouw- of renovatiewerken waar een aannemer met asbest in contact kan komen.
 • Sloopwerkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest
 • Alle andere werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest

In de bovenstaande gevallen vult de werkgever (die tevens opdrachtgever voor deze werkzaamheden is) de inventaris wel aan met gegevens over de aanwezigheid van asbest en asbesthoudend materiaal in de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn. In dat geval mag intact materiaal dat in normale omstandigheden niet wordt beroerd, beschadigd worden door monsternemingen.

Tot slot bestaan er enkele verschillen tussen VlaanderenBrussel en Wallonië in de wet- en regelgeving omtrent asbest of staan deze er binnenkort aan te komen.

 

Vlaanderen

Uiteraard is in Vlaanderen de federale asbest wet-en regelgeving van kracht. Wel is er één opmerkelijk verschil met de andere regio's:

 • In Vlaanderen moet elk sloopopvolgingsplan (vroeger sloopinventaris genoemd) een destructieve asbestinventaris bevatten.

Meer info asbestinventarisatie

Dit sloopopvolgingsplan is bovendien verplicht op te maken voor:

 • Niet-residentiële gebouwen met een volume (betrokken in de omgevingsvergunning) groter dan 1000 m³
 • In hoofdzaak residentiële gebouwen met een volume (betrokken in de omgevingsvergunning) groter dan 5000 m³
 • Infrastructuurwerken aan wegen met een volume der werken groter dan 250 m³

Meer info sloopopvolging

Asbestveilig Vlaanderen

De Vlaamse Regering wil onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken. Dit betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn, en dat al het risicovolle asbest in onze leefomgeving veilig is weggenomen en opgeborgen.

Hiertoe keurde de Vlaamse Regering in 2018 het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan bevat verschillende maatregelen op vlak van inventarisatieverwijderingbeheer en verboden handelingen om risicovolle asbesttoepassingen versneld uit onze gebouwen te verwijderen.

Advies aankoop/verkoop/beheer vastgoed

Het asbestattest

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in kaart brengen in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001. Daarom geldt sinds november 2022 een inventarisatieplicht bij verkoop of overdracht van eigenaar. Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan.

 • Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest (afgeleverd door de OVAM) te bezitten.
 • Bij overdracht (verkoop) is een asbestinventarisattest verplicht vanaf 2022. Dit attest wordt geïntegreerd in de Woningpas.

 Opgelet: bij verhuur is de eigenaar van een gebouw verplicht zijn huurders een kopie van asbestinventarisattest te bezorgen. Hij moet dat doen zodra hij het asbestinventarisattest op zak heeft.

Vanaf november 2022 heb je een asbestattest nodig voor iedere TCR, dat is een Toegankelijke Constructie met Risicobouwjaar. Wanneer het gebouw groter is dan 20m² en een bouwjaar heeft voor 2001, is een asbestattest nodig bij overdracht van eigenaar. 

Voor een asbestattest is een inspectieonderzoek met staalname nodig door een Asbestdeskundige Inventarisatie (ADI), zoals TAUW. De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief', waarbij gekeken wordt of het dagelijks gebruik van het gebouw een risico kan vormen. Bij een niet-destructieve asbestinventarisatie wordt er geen schade toegebracht aan het gebouw om asbest op te sporen.

 

Heeft u als bedrijf een asbestattest nodig?

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor een asbestattest! Om de offerte op te stellen, hebben we enkel onderstaande gegevens van u nodig: 

 • Het exacte adres van het gebouw
 • Inschatting van het bouwjaar
 • Het type gebouw: kantoorgebouw, fabriek, magazijn, open of halfopen,…

 

Vraag een vrijblijvende offerte

 Verwijdering van asbest

Het actieplan Asbestafbouw streeft ook naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven:

 • Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
 • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Beheer van asbest

Het actieplan Asbestafbouw legt eigenaars op om de asbesttoepassingen in hun gebouw of woning veilig te beheren. Die verplichting bestond al voor het beheer van asbestafval, maar wordt dus uitgebreid naar toepassingen die in het gebouw aanwezig zijn.

Verboden handelingen

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van asbest, verbiedt het gewijzigde Materialendecreet:

 • asbesthoudende materialen bij werken opnieuw insluiten;
 • de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die een risico vormen;
 • constructies plaatsen op of over een asbestcementen dak of -gevel;
 • een asbestdak of -gevel reinigen of ontmossen, ongeacht de gebruikte techniek.

Voor meer informatie over asbestveilig Vlaanderen verwijzen we u graag naar de website van de OVAM.

 

Brussel

Indien uw bedrijff in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is, geldt natuurlijk de federale wet- en regelgeving. Maar wanneer de risico’s aanzienlijk zijn (indien bijvoorbeeld de asbesthoudende materialen broos of in slechte staat zijn of omdat de te behandelen oppervlakte groot is) dan is een aangifte of milieuvergunning verplicht voor de asbestverwijderings- of inkapselingswerken.

Elke verklaring en aanvraag tot milieuvergunning met betrekking tot een werf voor de verwijdering of de inkapseling van asbest, moet bovendien vergezeld zijn van een asbestinventaris.

Deze asbestinventaris is ook verplicht in de volgende gevallen:

 • Afbraak van een gebouw of een kunstwerk met een bruto-oppervlakte van meer dan 500 m2
 • Renovatie van een oppervlakte van meer dan 500 m2 van een gebouw of een kunstwerk

Opgelet: deze inventaris is niet nodig voor gebouwen waarvan de bouwvergunning (het document dat de constructie toestaat) geleverd is na 30 september 1998 omdat deze zijn gebouwd na het totale verbod op het gebruik van de asbesthoudende materialen in de bouwsector.

Meer info asbestinventarisatie

 

Wallonië

In Wallonië is er buiten de federale wet- en regelgeving geen andere verplichting van kracht. Wel wordt er verwacht dat Wallonië het initiatief van de Vlaamse overheid om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken in de nabije toekomst zal volgen.

Aan de slag met het inventariseren, beheersen of saneren van asbest

Kunnen wij u helpen op het gebied van asbest?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, zij staan u graag te woord!