Tauw participatie op het AquaConSoil congres te Antwerpen

Op 20 mei 2019 ging in Antwerpen het vijftiende internationale AquaConSoil congres van start. Tauw was natuurlijk ook van de partij met in het oog springende presentaties en voorstellingen.

23 september 2019

AquaConSoil

Op 20 mei 2019 ging in Antwerpen het vijftiende internationale AquaConSoil congres van start rond het thema 'Sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources.'

De conferentie duurde in totaal vier dagen. Het programma omvatte een groot aantal technische presentaties rond de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de bodemsector op vlak van bodembeleid, management en herontwikkeling van verontreinigde gronden, bodemonderzoek en bodemsanering o.a. rond de nieuw opkomende verontreinigingen zoals pesticiden en PFAS . Naast de vele technische presentaties was er ook een uitgebreide postersessie betreffende bovenvermelde thema’s.

Tauw verzorgde een aantal in het oog springende presentaties rond de thema’s 'Nature based remediation solutions' en 'phytoremediation and ecological engineering.' Tauw stelde hierbij zijn praktijkervaring voor rond het gebruik van bomen als fytoremediatie techniek (principe van de TreeWells®) en de toepassing van de 'biowash machine voor de gestimuleerde aerobe afbraak van grond- en grondwaterverontreinigingen.'

Het principe van de TreeWells® is een duurzame saneringstechniek voor de afvang van grondwaterverontreinigingspluimen. Een breed spectrum van verschillende types van grondwaterverontreiniging kunnen met de techniek van TreeWells® worden aangepakt. Het systeem van de TreeWells® werd door Tauw succesvol toegepast op een bedrijfsterrein in Terneuzen.

De 'biowash' machine kan worden ingezet in brongebieden. Het principe van de 'biowash' machine werd op pilootschaal succesvol toegepast op een site ten noorden van Antwerpen in de periode 2017 - 2018. De machine omvat een grondwaterrecirculatie systeem waarbij zuurstof en nutriënten in het grondwater worden ingebracht voor de stimulatie van de aerobe afbraak voor verontreinigingen zoals mono-aromaten (BTEX), methyl tertiair butyl ether (MTBE) en monochloorbenzeen (MCB). Specifiek voor de stimulatie van de natuurlijke afbraak van MTBE werd gebruik gemaakt van een bioreactor ontwikkeld door het VITO. 

Naast de technische presentaties werden door Tauw op de conferentie ook twee posters voorgesteld. Eén poster omschreef een proefproject voor de vastlegging van zware metalen (Zn en Cd) uit oppervlaktewater. Een tweede poster stelde de resultaten voor van een labonderzoek voor de vastlegging van nikkel in grondwater. Tijdens dit labonderzoek werden twee vastleggingsmechanismes voor nikkel onderzocht nl. 1) vastlegging van Ni op MnO2 na injectie van kaliumpermanganaat en 2) neerslag van Ni als NiS↓ na injectie van een koolstofbron.

Indien u over de hierboven vermelde saneringstechnieken en proefprojecten meer info had gewenst, kan u steeds contact opnemen met Dirk Paulus:

Email: dirk.paulus@tauw.com
M+32 (0) 498 876 109

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn