Wat is een Environmental, Social and Governance (ESG) audit?

Terwijl veel investeerders een algemeen idee hebben van waar 'ESG' voor staat, is dit concept voor anderen tot op zekere hoogte nog niet helemaal tastbaar. Tegenwoordig wordt ESG over het algemeen gebruikt als een brede term voor niet-financiële aspecten die echter een substantiële invloed kunnen hebben op de waarde van de onderneming. Een ESG audit bekijkt een (des)investering op het bedrijfslevel en biedt daarom een kader voor het beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijfsmiddel. Bovendien is de Environment, Social and Governance audit meer toegespitst op opportuniteiten om waarde te creëren in plaats van alleen te kijken naar bedrijfsrisico’s zoals wel het geval is bij een (SH)EDDA.

E staat voor "Environmental" en heeft betrekking op milieuvervuiling of risico's (voor bodem, lucht, water, mens), uitstoot van broeikasgassen, energie-efficiëntie, beheer van hulpbronnen; kortom: de milieuvoetafdruk van een investering.

S staat voor "Social" en omvat aspecten als diversiteit en non-discriminatie, welzijn en tevredenheid van werknemers, veiligheid en gezondheid op het werk, arbeidsomstandigheden binnen de toeleveringsketen, productveiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en activiteiten op het gebied van politieke of religieuze conflicten.

G staat voor "Governance", d.w.z. goed ondernemingsbestuur. Dit omvat aspecten als bedrijfswaarden, bedrijfsethiek, preventie van omkoping en corruptie, respectievelijke management- en controleprocessen, compliance management, transparantie in de rapportage en het beheer van belanghebbenden.

Een belangrijk aspect van het ESG-perspectief is het feit dat wanneer het gaat om een specifiek doelwit, er niet alleen gekeken wordt naar het object zelf, maar ook naar het systeem waarin het is ingebed. Dit systeem omvat zowel de natuurlijke als de sociale omgeving van een belegging, alsmede de economische doorstroming in de waardeketen, d.w.z. toeleveranciers en klanten.

In toenemende mate vormen klimaatveranderingsaspecten ook een onderdeel van de Environment, Social and Governance audit. Als hier eventuele risico's zijn, zou een ESG audit door een Phase I EDD audit gevolgd kunnen worden.

Contacteer ons nu

Waarom een ESG audit?

Als reactie op wereldwijde megatrends veranderen nieuwe maatschappelijke doelstellingen (zoals bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals (SDG's) en het Klimaatakkoord van Parijs) de vooruitzichten op de financiële markt continu. Verantwoord beleggen en de uitgebreide integratie van milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG) in beleggingsbeslissingen en -processen worden steeds belangrijker.

Uit een recente studie van de Universiteit van Oxford blijkt dat meer dan 80% van de mainstream-beleggers nu bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening houdt met ESG-aspecten. En de cijfers zijn overtuigend: wereldwijd wordt nu 22,89 biljoen dollar aan vermogen professioneel beheerd in het kader van verantwoorde beleggingsstrategieën, een stijging van 25% sinds 2014. Dit aantal is zo groot dat het context nodig heeft - het overtreft het bruto binnenlands product van de gehele Amerikaanse economie.

Ook in Europa neemt een groeiend aantal investeerders deze verantwoordelijkheid op zich; ze gebruiken het veranderde perspectief onder andere om toekomstig waardecreatiepotentieel te ontwikkelen, te voldoen aan de eisen van investeerders of aandeelhouders, of om te voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving. 

Meer weten? Download onze ESG Whitepaper nu!


(Safety, Health and) Environmental Due Diligence Audit / Conformiteitsaudit

Ondernemingen moeten in het kader van een gezonde bedrijfsvoering de impact en de risico’s van hun activiteiten kennen. Bovendien kunnen milieurisico’s een impact hebben op een bedrijfsovername, een fusie of een financiële transactie. In tegenstelling tot een ESG audit, kijkt een (SH)EDDA enkel naar risico's.

Tauw voert wereldwijd (SH)EDDA’s (Safety, Health and Environmental Due Diligence Audits) en conformiteitsaudits uit.

Meer info (SH)EDDA

Milieueffectenrapportage (MER)

Een milieueffectenrapport (MER) kan een onderdeel zijn van de milieuvergunningsprocedure in Brussel. In Vlaanderen is de MER geïntegreerd in de bestaande vergunningsprocedures en hoort het bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor grotere industriële projecten. Een MER-rapport moet opgesteld worden door een onafhankelijk en erkend deskundige. Tauw beschikt over erkende deskundigen in verschillende disciplines!

Meer info over MER

Meer diensten op het gebied van milieumanagement

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tauw België nv
T: +32 16 35 28 10
E:info@tauw.be
LinkedIn