Compliance management en de impact van verf in de bodem

Laatst reed ik na een drukke werkdag terug naar het mooie Enschede over de A1 en zag ik een kilometerslang verfspoor op de weg liggen. De verantwoordelijke was een vrachtwagen die potten verf vervoerde. Al rijdend waren de pallets met verf omgevallen en vervolgens gaan lekken, met als resultaat een witte snelweg. Zelfs vanuit de auto zag ik de verf de bodem inlopen: een fikse vervuiling van de onderliggende bodem. Had de chauffeur van de vrachtwagen dit incident kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door de pallets beter vast te zetten of de potten verf steviger af te sluiten?

In compliance met de NRB 
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) verplicht industriële bedrijven om na te denken over bodemrisico’s voor, tijdens en na de uitvoering van bodembedreigende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: opslagtanks voor chemicaliën, het (ver)laden van brandstoffen, leidingwerk/installaties met chemicaliën maar ook de riolering. Bij een lekkage aan een opslagtank voor chemicaliën kunnen medewerkers worden blootgesteld aan schadelijke dampen. Daarnaast kan de bodem verontreinigd raken en het bedrijf financieel verantwoordelijk worden gesteld voor het saneren van deze verontreiniging. Niet alleen de (vaak onverwachte) kosten hiervan zijn vervelend, ook de verontreiniging van de bodem kan serieuze gevolgen hebben voor de daar levende planten en dieren. De NRB verplicht het bedrijfsleven om maatregelen en voorzieningen te treffen om zo bodemrisico’s te beperken tot een verwaarloosbaar niveau. Een voorbeeld hiervan is het installeren van overvulbeveiliging op een vrachtwagen of het aanbrengen van lekdetectie op een opslagtank.

De eerste vraag
Als ik het met een klant heb over compliance in relatie tot bodembescherming is mijn eerste vraag altijd: “Hebben jullie een bodemrisicoanalyse (BRA) uitgevoerd conform de 2012 richtlijn en zijn alle bodembedreigende activiteiten hierin beoordeeld?” Inderdaad, het is een technische vraag die vaak niet direct wordt beantwoord. Een BRA zie ik namelijk als een perfect uitgangspunt voor de gehele bodembescherming en bijbehorende veiligheid. Als je BRA actueel en in orde is, ben je er als bedrijf van verzekerd dat je alle maatregelen en voorzieningen hebt getroffen om een mogelijke lekkage of incident te voorkomen. Hierdoor is de bodembescherming in compliance. Om de BRA actueel te houden, adviseer ik bedrijven altijd om jaarlijks een controle uit te voeren op veranderingen in bodem bedreigende activiteiten en dit - indien nodig - aan te passen in de BRA. 

Verandering in wetgeving
In 2012 is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) overgegaan naar een geheel vernieuwde methodiek: de NRB 2012. Overeenkomstig deze richtlijn moet een bedrijf volgens de Best Beschikbare Technieken (BBT) in bedrijf zijn. Nederlandse bedrijven zijn daarom verplicht om bodembedreigende activiteiten te beoordelen en vast te leggen conform de vernieuwde methodiek. Tijdens onze gesprekken met bedrijven blijkt regelmatig dat dit niet op orde is, maar dat men zich hier lang niet altijd van bewust is.

De NRB 2012 bevat een bodemrisicochecklist (BRCL) waarin per bodembedreigende activiteit wordt bepaald onder welke activiteit van de BRCL deze valt. Om te bepalen of een stof bodembedreigend is, doorlopen we het vernieuwde stoffenschema. Vervolgens bekijken we welke voorzieningen en maatregelen (cvm) voor die activiteiten zijn getroffen om een verwaarloosbaar bodemrisico te hebben.

Inzicht in bodemverontreiniging
Omdat ik het belangrijk vind om in een veilige en gezonde werkomgeving te werken, behoort ook verontreiniging van de bodem en veiligheid van personeel wat mij betreft tot één van de belangrijkste aandachtspunten. Natuurlijk vallen verfpotten niet expres om en had het voorkomen kunnen worden. Alleen al door alert te zijn op de mogelijkheden en risico’s kan je al veel van dit soort gebeurtenissen voorkomen. Door daarnaast de NRB 2012 te implementeren, is geborgd dat bedrijven alle maatregelen en voorzieningen treffen om mogelijke bodemrisico’s te voorkomen.

Hoe kan ik u helpen

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.