Menu

Sloopinventaris

Sloopinventaris
Opmaak van de verplichte sloopinventaris door een betrouwbaar en ervaren team. Vraag vrijblijvend onze offerte.

Het opstellen van een sloopinventaris is door OVAM verplicht voor het slopen van gebouwen met een volume > 1 000 m³ en die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor de bouwheer, maar ook de architect, deskundige of aannemer heeft bepaalde verplichtingen.

Omdat selectief slopen nog onvoldoende ingeburgerd is heeft de OVAM het opstellen van een sloopinventaris verplicht. Vóór de toewijzing van de werkzaamheden tot slopen of ontmantelen laat de houder van een stedenbouwkundige vergunning deze sloopinventaris afvalstoffen opmaken door een deskundige die de opdrachtgever heeft aangesteld.

De sloopinventaris bestaat -naast de administratieve gegevens van het te slopen gebouw- uit een luik gevaarlijke afvalstoffen (asbesthoudend materiaal, brandstoftanks, olievaten,…) en een luik niet-gevaarlijke afvalstoffen (af te voeren metselpuin, metaal, hout,…).

De sloopinventaris kan eveneens worden uitgebreid tot een sloopopvolgingsplan in het kader van Tracimat, het traceerbaarheidssysteem voor afvalstoffen die vrijkomen tijdens sloop- en afbraakwerken.

Tauw als deskundige:

  • stelt de sloopinventaris op;
  • volgt de sloop- en/of ontmantelingswerken op;
  • stelt een sloopopvolgingsplan in het kader van Tracimat op;
  • zorgt voor het controleverslag tijdens de werken;
  • volgt de afvalstoffentransporten op, stuurt deze zo nodig bij en houdt een kopie van alle transportdocumenten bij;
  • let er op dat de ontmantelaar/sloper vóór de oplevering van de werken kopieën van de transportdocumenten en de nodige bewijzen van legale verwerking van de afvalfracties (bijvoorbeeld aanvaardingsbonnen van de afvalverwerker) aan de opdrachtgever bezorgt;
  • stelt een 'verklaring van selectieve sloop/ontmanteling' op.

Het is aan te raden een sloopinventaris steeds te combineren met een asbestinventaris.

Hoe kan Tauw u helpen?
Tauw, door haar volledige overname van asbest- en sloopexpert Geosan, heeft de ervaring en deskundigheid die nodig is om acties i.v.m. asbest en sloop uit te voeren.